str.Grigore Vieru 9, etajul 1 of.104, Chisinau, Moldova
Lu-Vi: 10:00 - 19:00
Sa-Du: 10:00 - 17:00

TERMENI ȘI CONDIȚII

Generalități

Site-ul www.vemandex.md (în continuare „site”), dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei TODSIM S.R.L. , cu sediul în mun. Chişinău,str. Ginta Latină, 11, ap.(of.) 72. Prin utilizarea site-ului vemandex.md acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.

Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor oferite prin intermediul site-ului - va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, TODSIM S.R.L.nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informaţiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.

Accesul la date

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

În plus - angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

În conformitate cu legea № 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, site-ul vemandex.md  şi TODSIM S.R.L. se obligă să utilizeze datele personale, pe care le indicaţi,doar cu respectarea nivelului necesar de securitate şi doar în scopurile indicate. TODSIM S.R.L. nu are acces, respectiv nu păstrează informații confidențiale,legate de Cardurile bancare ale participanţilor.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi TODSIM S.R.L. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului vemandex.md , având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi TODSIM S.R.L.

Termeni și condiții

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul TODSIM S.R.L. cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experiența posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

TODSIM S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Condiții.

TODSIM S.R.L. respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, in condiții tehnice si organizatorice de securitate adecvată.

TODSIM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de TODSIM S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu buna știința, de buna voie, din proprie inițiativa, fie la solicitarea TODSIM S.R.L. de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online, participarea la tombole si concursuri. Utilizarea acestui website TODSIM S.R.L. de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi si Condițiilor generale, tehnice si de participare ale “TODSIM S.R.L.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si condiții nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

TODSIM S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează TODSIM S.R.L.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul www.vemandex.md TODSIM S.R.L. nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfășurării activității curente a TODSIM S.R.L. inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, procurare produselor, precum si in contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens,TODSIM S.R.L. va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:numele și prenumele, telefon, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către TODSIM S.R.L. exclusiv in scopurile mai jos menționate sunt:

Clienți persoane fizice ai TODSIM S.R.L. (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, in calitate de persoana vizata, sunteți obligați sa furnizați date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activității, TODSIM S.R.L.va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor TODSIM S.R.L.  Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de TODSIM S.R.L. vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesării serviciilor TODSIM S.R.L. prin intermediul website-ului deținut de TODSIM S.R.L. dumneavoastră sunteți informat/a si/sau va exprimați in mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (legislația interna legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al TODSIM S.R.L. dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau va puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând sa producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând si fără sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de TODSIM S.R.L.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar in următoarele scopuri:

Derularea activității comerciale/contractuale a TODSIM S.R.L.

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si îmbunătățirea serviciilor

Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;

Activități de audit si control/supraveghere;

Arhivare, scopuri statistice;

Soluționarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

TODSIM S.R.L. va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți , fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de TODSIM S.R.L. cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opoziție, in următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile TODSIM S.R.L.inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener TODSIM S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite in scop promoțional (marketing)

Indiferent de situatei, in cazul in care veți dori ca datele cu caracter persoanal sa înceteze a mai fi prelucrate de TODSIM S.R.L.ne puteți solicita in mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. In relația cu “TODSIM S.R.L. dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, TODSIM S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, pana in momentul in care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației in care TODSIM S.R.L.prelucrează datele in baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către TODSIM S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne TODSIM S.R.L. si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. In timp ce TODSIM S.R.L.depune toate eforturile in privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile TODSIM S.R.L. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranța împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
Pentru a spori gradul de securizare a datelor, TODSIM S.R.L. utilizează serviciul Cloudflare Inc, care oferă protecție contra atacurilor cibernetice și amenințărilor online.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați,conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul in orice moment in forma scrisa, adresataTODSIM S.R.L. in condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fără nicio justificare, prelucrării datelor personale in scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcția de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către TODSIM S.R.L. sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive întemeiate si legitime, legate de situația dvs. particulara, cu excepția cazurilor in care “TODSIM S.R.L. demonstrează ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța. In caz de opoziție nejustificata,TODSIM S.R.L. este îndreptățita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștința si înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către TODSIM S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de TODSIM S.R.L.

si/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale TODSIM S.R.L. cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: reclamatii@vemandex.md sau la următoarea adresa de corespondenta: TODSIM S.R.L. Adresa Juridică: mun. Chişinău,str. Ginta Latină, 11, ap.(of.) 72.

Site-ul oficial al Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței RM.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandam sa verificați la fiecare utilizare a website-ului şi TODSIM S.R.L. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați in legătura cu acestea. Prin accesarea website-urilor TODSIM S.R.L. sau utilizarea serviciilor TODSIM S.R.L prin intermediul website-ului menționat, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Dreptul de autor

Compania  TODSIM S.R.L deține dreptul de autor asupra imaginilor și textelor plasate pe site-ul www.vemandex.md În caz de sesizare a unei încălcări, puteți raporta despre aceasta la următoarea adresă: reclamatii@vemandex.md

©2021 Toate drepturile rezervate. TODSIM S.R.L

Adresa Juridică: mun. Chişinău,str. Ginta Latină, 11, ap.(of.) 72.

IDNO: 1022600019784 | NOTIFICARE NR. P-18745/2022 DIN 24.04.2022

BC ,,EXIMBANK” S.A Sucursala nr.7 Chisinau EXMMMD22

IBAN MD15EX0000002251838986MD (MDL)